PRZETARGI

„ „Zakup automatycznego ekstraktora do badania mas bitumicznych””

Firma DROMAK Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa
Projekt o nr: WND-RPLD.03.02.00-18/12
Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup linii dozowania granulatu asfaltowego.
W związku z o rozpoczętym postępowaniem konkursowym na :
„Zakup automatycznego ekstraktora do badania mas bitumicznych””

Podajemy kryteria oceny ofert:
-Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

60% cena
Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:

Pb(C) = (Cn : Cb) x 60%
- opis:
Pb(C) - ilość punktów
Cn - cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej
Gdzie:
1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny

10% funkcjonalność,
Oceniana będzie szybkość przebiegu ekstrakcji przy założeniu minimum 50 minut.
Oferta o najszybszej wartości ekstrakcji otrzyma max ilość punktów oferty o wolniejszej proporcjonalnie ilość mniejszą 1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny.

10% innowacyjność rozwiązań technicznych,
Zastosowanie urządzeń automatycznych do sterowania całym przebiegiem procesu ekstrakcji 10% punktacji, w przypadku sterowania ręcznego 5% punktacji

5% warunki płatności,
-Termin płatości 30dni od dnia dostarczenia maszyny 5% punktacji
-Przedpłata 3% punktacji
10% serwis i gwarancja,
Okres gwarancji:
-24 miesięcy 10 % punktacji
-12 miesięcy 5 % punktacji

5% ochrona środowiska i poprawa warunków pracy.
-Urządzenie nie wymaga dygestorium 5% punktacji, w przypadku wymagania 2%

„Dostawa i montaż instalacji dozowania granulatu asfaltowego”

Firma DROMAK Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa
Projekt o nr: WND-RPLD.03.02.00-18/12
Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup linii dozowania granulatu asfaltowego.
W związku z o rozpoczętym postępowaniem konkursowym na :
„Dostawa i montaż instalacji dozowania granulatu asfaltowego”

Podajemy kryteria oceny ofert:
-Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

60% cena
Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:

Pb(C) = (Cn : Cb) x 60%
- opis:
Pb(C) - ilość punktów
Cn - cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej
Gdzie:
1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny
10% funkcjonalność,
Linia dozowania granulatu asfaltowego, działa jako całość i jakiekolwiek zmiany jej konfiguracji będą skutkować nie właściwym funkcjonowaniem. Dopuszcza się elementy zamienne od składowych linii czyli:
- Dozator granulatu asfaltowego o pojemności 15 m3 z rusztem wibracyjnym i wibratorem
- Przenośnik dozujący,
- Przenośnik taśmowy konstrukcji wsporczej
- Elewator taśmowy z motoreduktorem, podestem,
- Zbiornik buforowy granulatu z wykładzinami trudnościeralnymi
- Waga taśmowa z obudową zlokalizowana na podeście zespołu zasuw
- Waga zbiornikowa granulatu asfaltowego
- Rynna zrzutowa do mieszalnika z wykładziną trudnościeralną, klapą i czujnikiem pozycji
- Elektryka i okablowanie, napędy sterowane są za pomocą przetworników częstotliwości
- Autonomiczny innowacyjny sterownik PLC do sterowania instalacją
- Suszarka bębnowa z palnikiem
- Filtr tkaninowy
-Dostawa
-Szkolenie personelu
-kompletna dokumentacja
-Montaż i podłączenie urządzenia
Spełnienie wszystkich składowych linii stanowi 100%, co daje 10% punktacji, w przypadku zamiany rozwiązań technicznych pozycji elementów składowych będzie skutkować odjęciem za każdą pozycję 0,5% punktacji.

10% innowacyjność rozwiązań technicznych,
-Zastosowanie autonomicznego sterownika PLC do sterowania instalacją linii dozowania destruktu stworzonego na potrzeby w/w linii (po wprowadzeniu danych bazowych system automatycznie dozuje, oblicza parametry mieszanki i steruje automatycznie podzespołami linii)10% punktacji
-Zastosowanie innych sterowników PLC 5% punktacji

5% warunki płatności,
Zaliczka (zadatek) na linię oceniana będzie następująco:
10% ceny oferowanej 5% punktacji
20% ceny oferowanej 4% punktacji
30% ceny oferowanej 3% punktacji
40% ceny oferowanej 2% punktacji

10% serwis i gwarancja,
Okres gwarancji na linię oceniana będzie następująco:
-36 miesięcy 8 % punktacji
-24 miesięcy 7 % punktacji
-12 miesięcy 5 % punktacji
Serwis czas reakcji oceniany będzie następująco:
-do 12h 2% punktacji
-powyżej 12h 1% punktacji

5% ochrona środowiska i poprawa warunków pracy.
Zastosowanie wszystkich składowych linii dozowania granulatu asfaltowego, a w szczególności sterownika PLC, filtra tkaninowego będzie skutkować maksymalną punktacją 5%. Brak składowych linii 0 %

„Zakup ładowarki czołowej”

Firma DROMAK Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa
Projekt o nr: WND-RPLD.03.02.00-18/12
Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup linii dozowania granulatu asfaltowego.
W związku z o rozpoczętym postępowaniem konkursowym na :
„Zakup ładowarki czołowej””

Podajemy kryteria oceny ofert:
-Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

70% cena
Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:

Pb(C) = (Cn : Cb) x 70%
- opis:
Pb(C) - ilość punktów
Cn - cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej
Gdzie:
1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny.

15% warunki płatności,
-Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia maszyny 15% punktacji, a przy innych warunkach 10% punktacji

15% serwis i gwarancja,

Gwarancja oceniana będzie następująco:
-12 miesięcy 5% punktacji
-24 miesiące 10% punktacji
-36 miesiące 15% punktacji

Serwis dostępny na rynku europejskim.

ZałącznikWielkość
ekstraktor kryteria.pdf880.22 KB
linia poop kryteria.pdf889.34 KB
adowarka kryteria.pdf873.35 KB